FreeBSD zmigrował właśnie do git i o ile podręcznik jest jeszcze poprawiany, możesz wykonać migrację źródeł na swoją rękę.

po pierwsze, przesuń oryginalne źródła (jeśli je masz), do osobnego katalogu. jeśli używasz też własnej konfiguracji jądra - je trzeba będzie też gdzieś przechować.

mv /usr/src /usr/src.old

kolejnym krokiem jest doinstalowanie git - domyślnie nie jest jeszcze częścią systemu:

pkg install git

ostatnim krokiem jest sklonowanie repozytorium. ja osobiście śledzę aktualne drzewo -STABLE. polecenie klonujące tą wersję drzewa należy wydać polecenie:

git clone -b stable/12 --depth 1 https://git.freebsd.org/src.git /usr/src

Cloning into '/usr/src'...
remote: Enumerating objects: 84805, done.
remote: Counting objects: 100% (84805/84805), done.
remote: Compressing objects: 100% (73792/73792), done.
remote: Total 84805 (delta 17810), reused 41814 (delta 7917), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (84805/84805), 275.33 MiB | 10.08 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (17810/17810), done.
Updating files: 100% (81378/81378), done.

jeśli chcesz śledzić -CURRENT, polecenie brzmi:

git clone https://git.freebsd.org/src.git /usr/src

ciąg identyfikujący z uname -a zmieni się z znacznika SVN:

FreeBSD ns 12.2-STABLE FreeBSD 12.2-STABLE r368820 server amd64

na znacznik git:

FreeBSD ns 12.2-STABLE stable/12-c4-g45b2c3bec server